Algemene voorwaarden | Ruitersport Benjamins

Wegens onze vakantie van 14-06 t/m 02-07 zijn wij gesloten.
Tijdens deze periode kunnen wij helaas geen pakketten versturen. Bestellingen die op 13 Juni na 17.00 uur binnen komen worden na onze vakantie verwerkt

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Ruitersport Benjamins, en aan haar gelieerde ondernemingen (websites), hierna te noemen Ruitersport Benjamins, bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van bedrijven.
 2. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk of per mail zijn bevestigd door Ruitersport Benjamins.

Artikel 2. Aanbiedingen en/of overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Ruitersport Benjamins zijn vrijblijvend en Ruitersport Benjamins behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen, zonder vooraankondiging, te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ruitersport Benjamins.
  Ruitersport Benjamins is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
  Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ruitersport Benjamins dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. Prijzen.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief BTW.
 3. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk of per mail overeengekomen.

 4. Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten stijgen, in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ruitersport Benjamins.

 5. Betaling.
 6. Betalingen dienen te worden gedaan in euro’s, andere valuta’s worden niet geaccepteerd.
 7. Voor betaling heeft u keuze uit onderstaande mogelijkheden:
 8. - Via Ideal.
 9. - Onder rembours (betaling bij aflevering), waarbij de rembourskosten zullen worden berekend.
 10. - Vooruitbetaling via de bank.
 11. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Ruitersport Benjamins.

  Artikel 4. Levering

  1. Alle artikelen van Ruitersport Benjamins zijn meestal uit voorraad leverbaar.
  2. De door Ruitersport Benjamins opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
  3. Leveringen onder rembours worden dezelfde of de eerst volgende werkdag verstuurd, maximum remboursbedrag is € 1000,-
  4. Bij betalingen per bank wordt, na uw bijschrijving op onze bankrekening, uw bestelling dezelfde of de eerst volgende werkdag verstuurd.
  5. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet in voorraad is.
  6. In dat geval ontvangt de klant hierover zo spoedig mogelijk, per e-mail, bericht (binnen 3 werkdagen) en houdt Ruitersport Benjamins uw bestelling aan.
  7. In dit bericht zal tevens worden aangegeven wat de verwachte levertijd zal zijn.
  8. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
  9. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.
  10. Indien nalevering niet mogelijk is, komt de bestelling te vervallen en wordt de, eventuele vooruitbetaling per omgaande gerestitueerd.
  11. Voor het verzenden hanteren wij de tarieven van PostNL, waarbij de goederen voor risico van de klant reizen, verzekerd verzenden is mogelijk.
  12. Prijswijzigingen door PostNL zullen worden doorberekend.
  13. Voor leveringen buiten Nederland neemt Ruitersport Benjamins contact op met de klant om afspraken te maken over de leveringswijze, leveringstermijn, de verzendkosten en de wijze van betaling.
  14. Bij bestellingen met een waarde van meer dan € 200,- en een totaalgewicht lager dan 10 kg worden geen verzendkosten berekend.

  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Ruitersport Benjamins verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

  Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

  1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ruitersport Benjamins geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  2. Ruitersport Benjamins garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

  Artikel 7. Reclames en garantie

 12. Reclames
 13. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
  Indien dit niet het geval is, dient u Ruitersport Benjamins daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk, of per mail, en gemotiveerd kennis te geven.
 14. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ruitersport Benjamins de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan u terug te betalen.
 15. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Ruitersport Benjamins te retourneren.
 16. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en het product ongebruikt is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen en/of ruiling voor uw rekening komen, onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd. Ruitersport Benjamins is niet aansprakelijk voor het correct bezorgen van retourzendingen.
 17. Retourzendingen zijn tevens voorzien van een kopie van de factuur, voorzien van bank- of gironummer en naam rekeninghouder, zonder, een kopie, factuur kunnen wij retourzendingen niet in behandeling nemen.
 18. Mocht blijken dat producten gebruikt en/of beschadigd zijn dan zal daarvoor een nader te bepalen bedrag voor in rekening worden gebracht.
 19. Om dit te voorkomen dient de klant het artikel te testen zoals de klant dat bij ons in de winkel zou doen.
 20. Van retourzending zijn uitgesloten:
   1. 1. Producten die speciaal zijn aangepast aan de wensen van de klant.

   1. 2. Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt.

   1. 3. Producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

   1. 4. Producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken of die snel kunnen bederven.

  1. 5. Opruimingsartikelen.

 21. Garanties
 22. Elk artikel van Ruitersport Benjamins voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid.
 23. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik, binnen de garantietermijn, het artikel gebreken vertonen dan worden die kosteloos door Ruitersport Benjamins hersteld.
 24. Hierbij kan sprake zijn van reparatie of vervanging, dit ter beoordeling van Ruitersport Benjamins
 25. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten.
 26. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepalingen. Ook vallen producten van rubber niet onder garantiebepalingen.
 27. Mocht zich binnen de fabrieksgarantietermijn een klacht voordoen, stuur dan het betreffende artikel voldoende gefrankeerd naar Ruitersport Benjamins.
 28. Geef in een bijgesloten brief duidelijk aan, om welke klacht het gaat en stuur altijd een kopie van de factuur mee.
 29. De garantie vervalt als:
 30. - er wijzigingen, door u, aan het artikel of apparaat zijn aangebracht.
 31. - er sprake is van gebreken door foutief en/of onoordeelkundig gebruik.
 32. - het gebrek te wijten is aan opzet of onachtzaamheid.
 33. - Ruitersport Benjamins niet tijdig genoeg in de gelegenheid is gesteld om de klacht te onderzoeken en eventueel het gebrek te herstellen.

 34. Artikel 8. Bestellingen/communicatie

  1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ruitersport Benjamins, dan wel tussen Ruitersport Benjamins en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ruitersport Benjamins, is Ruitersport Benjamins niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ruitersport Benjamins.

  Artikel 9. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ruitersport Benjamins kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ruitersport Benjamins in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per mail mee te delen en zulks zonder dat Ruitersport Benjamins gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  Artikel 10. Diversen

  1. Indien u aan Ruitersport Benjamins schriftelijk, of per mail, opgave doet van een adres, is Ruitersport Benjamins gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Ruitersport Benjamins schriftelijk, of per mail, opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  2. Wanneer door Ruitersport Benjamins gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ruitersport Benjamins deze voorwaarden soepel toepast.
  3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ruitersport Benjamins in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ruitersport Benjamins vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  4. Ruitersport Benjamins is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.